Τομείς Δραστηριότητας

Μελέτες Τοπογραφίας, Πολεοδομίας και Γεωδαισίας
Μελέτες Σχεδιασμού & Υλοποίησης Δικτύου Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας
Μελέτες Κτηματολογίου
Μελέτες Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Μελετών & Μελετών Σήμανσης & Ασφάλειας
Μελέτες Υδραυλικών Έργων
Οργάνωση, Υποστήριξη & Έλεγχος Κατασκευών
Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
Τοπογραφική Αποτύπωση Λατομείων
Μελέτες Στατικών Έργων